Thursday, 15 October 2020

Uiterlijke indieningsdatum van prefilingaanvragen of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door een prefiling

De DVB wenst er de aandacht op te vestigen dat prefilingaanvragen of aanvragen die niet voorafgegaan zijn door een prefiling, m.b.t. verrekenprijzen of de aftrek voor innovatie-inkomsten (of octrooi-inkomsten), en die fiscale uitwerking hebben in een aangifte in de vennootschapsbelasting (of BNI/Ven.) welke waarschijnlijk eind september 2021 dient ingediend te worden, uiterlijk tegen 31 januari 2021 op de DVB dienen toe te komen zodat er nog een beslissing kan afgeleverd worden vóór de uiterste indieningstermijn van de aangifte in de vennootschapsbelasting (of BNI/Ven.).

Teneinde een vlotte behandeling van dergelijke aanvragen/prefilingaanvragen te verzekeren, wenst de DVB zo snel mogelijk over een document te beschikken met daarin een beschrijving van de onderneming, de uitgeoefende activiteiten, een motivering met betrekking tot de voorgelegde verrichting alsmede een beschrijving van de toegepaste methode met bijhorende berekeningen.

Aan vennootschappen die geen boekhouding per kalenderjaar voeren wordt eveneens gevraagd om de prefilingaanvragen of aanvragen die niet zijn voorafgegaan door een prefiling tijdig in te dienen, m.n. ten laatste 8 maand vóór de uiterste indieningsdatum van de aangifte in de vennootschapsbelasting (of BNI/Ven.).

For more information, click here.

Our key contacts:

Tine